Energia słoneczna to ochrona klimatu

Nasłonecznienie

Nasłonecznienie w Polsce

Słońce jest niewyczerpalnym i tanim źródłem energii. Ocenia się, że energia ze słońca będzie docierała do Ziemi jeszcze przez 5 miliardów lat.
Dzisiaj ludzkość w przeważającej mierze korzysta z zapasów zgromadzonych w Ziemi. Jednak wyczerpujące się złoża naturalne, jak i wzrastający koszt energii, skłaniają tym bardziej do wykorzystania energii słonecznej.

Aby uzmysłowić ilość energii docierającą do powierzchni Ziemi można przedstawić następujące przykłady:

– 5 minut promieniowania słonecznego padającego na całą powierzchnię Ziemi odpowiada światowemu zapotrzebowaniu energii w ciągu roku,

– obsadzenie 1/3 powierzchni Sahary fotoogniwami zaspokoiłoby zapotrzebowanie na energię elektryczną na Świecie.

Jak widać marnotrawstwem jest nie wykorzystywanie energii słonecznej docierającej do Ziemi. Naturalnie niekorzyścią dla nas jest nierównomierne nasłonecznienie kuli ziemskiej.

Moc strumienia energii – fali elektromagnetycznej docierającej do zewnętrznej powłoki atmosfery wynosi 1.36kW/m2, którą to wartość określa się jako stałą słoneczną.

Do powierzchni Ziemi dociera suma promieniowania rozproszonego i bezpośredniego nazwanych promieniowaniem całkowitym – globalnym. Promieniowanie bezpośrednie – jest to strumień energii docierający bezpośrednio do powierzchni Ziemi. Promieniowanie rozproszone, dyfuzyjne jest skutkiem rozpraszania, odbijania i załamywania fal elektromagnetycznych na cząsteczkach znajdujących się w atmosferze. ilość docierającego promieniowania zależy od pory roku, położenia geograficznego i lokalnych warunków klimatycznych.

W warunkach optymalnych moc promieniowania bezpośredniego i dyfuzyjnego docierającego do powierzchni Ziemi wynosi około 1000W/m2. Podczas pochmurnego dnia strumień mocy wynosi około 300W/m2, który jest istotny dla techniki solarnej w szczególności to promieniowanie wykorzystywane jest w kolektorach próżniowych w pochmurne dni.

OCHRONA KLIMATU

Na jak długi okres czasu starczą nam złoża kopalniane – węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny? Ocenia się, że nie dłużej niż 40 – 50 lat. Jednak nie tylko zmniejszająca się ilość złóż naturalnych ma dla nas znaczenie, ale również zanieczyszczenia jakie wprowadzamy bezpośrednio spalając złoża nie odnawialne w celu produkcji ciepła. Jednym z efektów działań ludzkości jest ocieplający się klimat, co prowadzi do jego zmian i powstawania nowych zjawisk klimatycznych.

Nie wolno nam zapominać o naszych dzieciach i wnukach, którym pozostawimy środowisko i Ziemię. Tylko od nas zależy do jakiego stanu je doprowadzimy.

„Środowisko nie jest naszą własnością, jest nam pożyczone na czas życia”

Alternatywą dla nas jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Poniższy przykład przedstawia emisję dwutlenku węgla w skali roku przy produkcji 200l ciepłej wody dziennie z wykorzystaniem kolektorów słonecznych.

Nie stosując kolektorów emisja dwutlenku węgla wyniosłaby około 70% – 80% więcej od podanych wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery + piętnaście =