Wydatki na ekologię

ozePolska musi co roku inwestować 4 mld euro, aby do 2020 roku osiągnąć unijne normy w zakresie ochrony przyrody – poinformował minister środowiska Jerzy Swatoń, podczas mazowieckiego forum samorządowego w Warszawie. Obecnie przeznaczamy na ten cel ok. 1,5 mld euro. Prawie 1 mld euro rocznie przekazują Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego oddziały wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Minister powiedział, że środki z funduszy unijnych na ochronę środowiska mogą wzrosnąć dwukrotnie dla Polski na lata 2007-2013. Nie potrafił jednak określić, jakie konsekwencje poniesie nasze państwo, jeśli w terminie nie dostosuje się do norm unijnych. Jego zdaniem, bardzo wiele zależy od naszego zaangażowania i przekonania UE, że robimy wszystko, by zbliżyć się do norm środowiskowych. Według szacunków Ministerstwa Środowiska, aby spełnić stawiane nam przez UE warunki, musimy wydać na inwestycje ekologiczne ok. 40 mld euro do 2020 roku. Wtedy przestaną obowiązywać wszelkie wynegocjowane okresy przejściowe. Najpoważniejsze zaległości w ochronie polskiego środowiska dotyczą gospodarki wodno-ściekowej, (trzeba zbudować ponad 1000 oczyszczalni ścieków, co pochłonie znaczną część środków inwestycyjnych) gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza i ochrony przeciwpowodziowej.

Ze swoich środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z zarządzanych przez siebie Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu LIFE+, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego finansuje rozmaite przedsięwzięcia ekologiczne od domowych OZE po kompleksowe projekty infrastrukturalne. Wśród beneficjentów znajdują się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − jedenaście =